Societatea HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonați, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare 

 

Utilizatorul este obligat :

a) să respecte clauzele contractului de furnizare / prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi / sau de canalizare;
b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conf. debitelor prevăzute în standardele în vigoare;
c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care s-a încheiat contractul, va înştiinţa / notifica operatorul / furnizorul despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale;
d) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru / contor, dacă se află amplasat pe proprietatea sa; inclusiv distribuitorul prin care este alimentat
e) să anunţe imediat după constatare operatorul despre apariţia oricărei deteriorări apărute la căminul de apometru, care îl deserveşte;
f) să asigure pe cheltuiala sa întreţinerea şi verificarea metrologică conform prescripţiilor legale a contorului de separare de consum ce ii aparţine. Operatorul este obligat să înştiinţeze în prealabil utilizatorii, cu cel puţin trei luni înainte de termenul limită a expirării verificării metrologice. Utilizatorii au posibilitatea de a realiza aceste lucrări prin societăţi comerciale de specialitate şi agreate de operator sau prin operator. Utilizatorul poate cere sau fi de acord ca operatorul să asigure contra cost verificarea metrologică, decontarea tarifului urmând a se realiza în prima factură emisă către utilizator.
g) să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;
h) să nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;
i) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc., care se află în proprietatea utilizatorului;
j) toţi utilizatorii, operatorii economici, care utilizează în procesul tehnologic apă potabilă sunt obligaţi să furnizeze operatorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioadă următoare convenită cu operatorul;
k) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;
l) să nu modifice instalaţia interioară de distribuţie a apei potabile fără avizul operatorului;
m) să nu manevreze vanele din amonte de apometru şi să folosească pentru intervenţii la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;
n) să nu influenţeze în niciun fel indicaţiile contorului de apă / echipamentului de măsură şi să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;
o) să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la emiterea facturii;
p) să nu evacueze în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau toxice care încalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare, şi să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;
q) să comunice operatorului/prestatorului serviciului, dacă sunt deţinători de surse proprii de apă, data punerii în funcţiune a acestora, în vederea facturării cantităţilor de apă uzată deversate în reţeaua de canalizare. În acest scop au obligaţia să instaleze apometre, să ţină la zi registrul de evidenţă, pe baza căruia să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii.
r) să notifice în scris operatorului înstrăinarea imobilului la care s-a efectuat prestaţia, în termen de max 15 zile de la încheierea actului de înstrăinare şi să solicite rezilierea contractului.

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Sucursale Hidroprahova S.A.

Băicoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29

Blejoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi

Breaza

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B

Buşteni - Azuga

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A

Câmpina

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18

Comarnic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100

Mizil

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A

Plopeni

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A

Sinaia

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2

Slănic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33

Urlaţi

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153

Vălenii de Munte

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1