Utilizatorul este obligat :

a) să respecte clauzele contractului de furnizare / prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi / sau de canalizare;
b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conf. debitelor prevăzute în standardele în vigoare;
c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care s-a încheiat contractul, va înştiinţa / notifica operatorul / furnizorul despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale;
d) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru / contor, dacă se află amplasat pe proprietatea sa; inclusiv distribuitorul prin care este alimentat
e) să anunţe imediat după constatare operatorul despre apariţia oricărei deteriorări apărute la căminul de apometru, care îl deserveşte;
f) să asigure pe cheltuiala sa întreţinerea şi verificarea metrologică conform prescripţiilor legale a contorului de separare de consum ce ii aparţine. Operatorul este obligat să înştiinţeze în prealabil utilizatorii, cu cel puţin trei luni înainte de termenul limită a expirării verificării metrologice. Utilizatorii au posibilitatea de a realiza aceste lucrări prin societăţi comerciale de specialitate şi agreate de operator sau prin operator. Utilizatorul poate cere sau fi de acord ca operatorul să asigure contra cost verificarea metrologică, decontarea tarifului urmând a se realiza în prima factură emisă către utilizator.
g) să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;
h) să nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;
i) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc., care se află în proprietatea utilizatorului;
j) toţi utilizatorii, operatorii economici, care utilizează în procesul tehnologic apă potabilă sunt obligaţi să furnizeze operatorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioadă următoare convenită cu operatorul;
k) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;
l) să nu modifice instalaţia interioară de distribuţie a apei potabile fără avizul operatorului;
m) să nu manevreze vanele din amonte de apometru şi să folosească pentru intervenţii la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;
n) să nu influenţeze în niciun fel indicaţiile contorului de apă / echipamentului de măsură şi să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;
o) să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la emiterea facturii;
p) să nu evacueze în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau toxice care încalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare, şi să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;
q) să comunice operatorului/prestatorului serviciului, dacă sunt deţinători de surse proprii de apă, data punerii în funcţiune a acestora, în vederea facturării cantităţilor de apă uzată deversate în reţeaua de canalizare. În acest scop au obligaţia să instaleze apometre, să ţină la zi registrul de evidenţă, pe baza căruia să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii.
r) să notifice în scris operatorului înstrăinarea imobilului la care s-a efectuat prestaţia, în termen de max 15 zile de la încheierea actului de înstrăinare şi să solicite rezilierea contractului.

SUCURSALE
HIDRO PRAHOVA S.A.

Prezentare

Băicoi
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29
Email : baicoi@hidroprahova.ro
Blejoi
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi
Email : blejoi@hidroprahova.ro
Breaza
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Email: breaza@hidroprahova.ro
Buşteni - Azuga
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Email: busteni@hidroprahova.ro
Câmpina
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18
Email: campina@hidroprahova.ro
Comarnic
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100
Email: comarnic@hidroprahova.ro
Mizil
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Email: mizil@hidroprahova.ro
Plopeni
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A
Email: plopeni@hidroprahova.ro
Sinaia
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2
Email: sinaia@hidroprahova.ro
Slănic
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33
Email: slanic@hidroprahova.ro
Urlaţi
Telefon : 0244 / 271.221
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Email: urlati@hidroprahova.ro
Vălenii de Munte
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1
Email: valeni@hidroprahova.ro
Societatea HIDRO PRAHOVA SA realizează analize fizico-chimice si bacteriologice pentru apă potabilă, prin laboratoarele specializate din Câmpina, Sinaia (Oppler) si Fântânele (Mizil), pe bază de comandă sau cerere, din partea tuturor celor interesati. Probele vor fi prelevate de solicitanti din surse proprii, în conditii comunicate în prealabil de către personalul de laborator.

Laboratoarele Societatea HIDRO PRAHOVA SA sunt înregistrate la Ministerul Sănătătii, în vederea efectuării monitorizării de control a calitătii apei potabile. Procedurile de verificare se derulează în conformitate cu programele de monitorizare prevăzute de legislatia în vigoare.

În plus, calitatea apei produse si distribuite de Societatea HIDRO PRAHOVA SA este verificată si prin Directia de Sănătate Publică Prahova, care efectuează analize fizico-chimice si bacteriologice, conform monitorizării de audit. Valorile indicatorilor de calitate pentru apa potabilă trebuie să se încadreze în prevederile Legii apei potabile nr.458/2002, completată si modificată prin Legea 311/2004.

Pentru monitorizarea calitătii apei la iesirea din statia de tratare, frecventa de prelevare a probelor si parametrii indicatori pentru monitorizarea de control se realizeaza în functie de volumul de apă mediu produs în mc/zi. În privinta monitorizării apei la consumator, prelevarea probelor va depinde de numărul locuitorilor din zona de distributie.