Buletin Informativ ( Legea 544 / 2001 )


Buletin Informativ
Publicat conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
1. Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public:
Nume și prenume: Alexia Tudor
Adresa: Ploiesti, Strada Logofăt Tăutu nr. 5, Prahova 100062
Tel. relatii publice: 0244 529 474
Program de lucru:
Luni- Joi: 07:30-16:00 / Vineri: 07:30-13:30
2. Model formular solicitare informații de interes public Model Formular-tip-solicitare-informatii-de-interes-public
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
Art. 6
(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a)autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b)informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
3. Modalitatea de contestare a deciziei HIDRO Prahova S.A. și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz comunicare informații și depășirea termenului legal):
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de  interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.
4. Legislaţie privind informațiile de interes public:
5. Informații de interes public:
 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea HIDRO Prahova S.A. secțiunea Despre noi/subsecțiuneaPrezentare;
 2. Structura organizatorică – secțiunea Despre noi / subsecțiunea, Organizare – Organigrama;
 3. Atribuțiile departamentelor – secțiunea Despre noi / subsecțiunea, OrganizareROF;
 4. Programul de funcționare – secțiunea Contact;
 5. Numele și prenumele persoanelor din conducerea companiei – secțiunea Despre noi / subsecțiunea, Echipa Managerială;
 6. Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice – secțiunea Informații de interes public / subsecțiunea, Buletin Informativ;
 7. Coordonatele de contact ale S.C. HIDRO Prahova S.A., respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet – secțiunea, Contact;
 8. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil – secțiunea Informatii de interes public / subsecțiunea, Situații financiare;
 9. Programele și strategiile proprii – secțiunea Informatii de interes public / subsecțiunea, Fonduri europene;
 10. Modalitățile de contestare a deciziei S.C. HIDRO Prahova S.A în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate –secțiunea Informații de interes public / subsecțiunea, Buletin Informativ ( Legea 544 / 2001 )
 11. Lista cuprinzând documentele de interes public – publicate pe site-ul HIDRO Prahova S.A. www.hidroprahova.ro
 • Declaraţii de avere şi de interese -secțiunea Despre noi / subsecțiunea, Carieră;
 • Informaţii privind organizarea concursurilor de selecţie a candidaţilor în vederea angajării şi condiţiile necesare pentru ocuparea posturilor -secțiunea Despre noi / subsecțiunea Carieră;
 • Programul anual al achizițiilor publice – secțiunea Informații de interes public / subsecțiunea Achiziții publice;
 • Centralizatorul angajamentelor legale incheiate de HIDRO Prahova S.A. – secțiunea, Informații de interes public / subsecțiunea Achiziții publice;
 • Documentațiile de achiziții publice – secțiunea Informații de interes public / subsecțiunea, Achiziții publice;
 • Angajamente legale (contracte, comenzi) cu valoare mai mare de 5.000 euro– secțiunea Informații de interes public / subsecțiunea, Achiziții publice;
 • Centralizator bunuri primite cu titlul gratuit– secțiunea Despre noi / subsecțiunea, Documente-bunuri-primite-cu-titlu-gratuit-2023;
 • Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul S.C HIDRO Prahova S.A. – secțiunea Transparență / subsecțiunea, Strategia-nationala-anticoruptie-2021-2025;
 • Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție – secțiunea Transparență / subsecțiunea, Strategia-nationala-anticoruptie-2021-2025;
 • Planul de integritate al HIDRO Prahova S.A. în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție – secțiunea Transparență / subsecțiunea, Strategia-nationala-anticoruptie-2021-2025;
 • Codul de etica si integritate, – secțiunea Transparență / subsecțiunea, Strategia-nationala-anticoruptie-2021-2025,Codul-de-Etica-si-integritate;
 • Lista sucursale HIDRO Prahova S.A. – secțiunea Contact / subsecțiunea, Harta Interactivă-Puncte de lucru;
 • Programe şi strategii – secțiunea Despre noi / subsecțiunea, Obiective-generale;
13. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate – reprezintă o enumerare a categoriilor de documente rezultate în urma desfășurării activității HIDRO Prahova S.A.:
 • Note, documente elaborate şi expediate (corespondenţa)
 • Condici de predare-primire corespondenţă
 • Registre de intrare-ieşire documente
 • Rapoarte
 • Petiţii şi răspunsuri la petiţii
 • Adrese către alte instituţii
 • Note de corespondenţă internă
 • Puncte de vedere, avize
 • Fişe ale posturilor
 • Condici de prezenţă
 • Procese verbale de predare-primire
 • Documente financiar-contabile potrivit legislaţiei în vigoare
 • Bugetul anual aprobat al S.C. HIDRO Prahova S.A. pe surse de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare şi programe
 • Situaţii privind actualizarea inventarelor bunurilor
 • Raport privind activitatea de control financiar preventiv
 • Manuale, metodologii, rapoarte
 • Fişe de inventar
 • Note de chemare
 • Documentaţii achiziţii publice
 • Referate de necesitate
 • Registru acte normative
 • Ordine de deplasare
 • Dosare profesionale ale angajaţilor
 • Adeverinţe
 • Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică
 • Acte administrative cu caracter individual
 • Contracte individuale de muncă
6. Excepții – conform prevederior Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare:
Articolul 12
 • Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 11^1, următoarele informații:
a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;
b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;
c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.
(2) Răspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informațiilor aparținând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor și autorităților publice care dețin astfel de informații, precum și instituțiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor.

Sari la conținut