Condiții de furnizare


 

pdf icon Anexa-I-la-Regulament-CONTRACTUL-DE-FURNIZARE

pdf icon Anexa-II-Regulament-RASPUNDERI-SI-SANCTIUNI

pdf icon Hot-ADI-nr-128-din-2-aug-2018-aprob-Regulamentului

pdf icon Regulamentul-Serviciului-2018

Categorii de utilizatori

Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosintă dat de proprietar, un imobil având bransament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare.

Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au bransament propriu de apă potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă exista condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu.

Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt:
a) operatori economici;
b) instituţii publice;
c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/chiriaşi.

Pentru utilizatorii casnici care locuiesc in condominii de tipul bloc de locuinţe cu mai multe scări sau tronsoane racordul / bransamentul va fi individual pentru fiecare scară sau tronson, iar contractul se incheie cu asociaţia de proprietari legal constituită. Dacă nu există asociaţie de proprietari, contractul se va incheia cu persoana desemnată de locatarii imobilului / mobilelor sau condominiului / condominiilor.

Prin excepţie, la blocurile deja construite sau in curs de construire la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, in cazul in care instalaţiile interioare de apă sau instalaţiile interioare de canalizare sunt comune ori au părţi comune pentru toate scările sau tronsoanele condominiului, bransamentul / racordul poate fi comun pentru intregul condominiu.

In situaţiile prevăzute la aliniatul anterior, la solicitarea asociaţiilor de proprietari / locatari de a avea cate un bransament / racord pentru fiecare scară sau tronson al condominiului, furnizorul serviciilor de apă si canalizare este obligat sa dea curs solicitării, numai pe baza unei documentatii depuse de utilizator impreună cu solicitarea, documentatie care va contine: condiţiile tehnice de realizare, modificările necesare si costurile aferente realizării.

Documentaţia se va intocmi de un agent economic autorizat in proiectarea instalaţiilor / reţelelor de alimentare cu apă si de canalizare. Cheltuielile necesare realizării document si lucrarilor de bransare/racordare vor fi suportate de solicitant.

Agenţii economici si instituţiile publice care folosesc spaţiile cu altă destinaţie decat cea de locuinţă, amplasate la parterul blocurilor de locuinţe, au obligaţia de a solicita executarea unui bransament propriu sau a unei separaţii tehnice. Pâna la executarea acestor lucrări au obligaţia de a incheia convenţii cu asociaţia de proprietari (in cazul imobilelor administrate de asociaţii de proprietari) sau contract incheiat cu proprietarul (in cazul imobilelor proprietate privata) pentru a beneficia de bransamentul existent, numai in situaţia in care utilizarea acestuia nu-i afectează pe ceilalţi locatari.

Pentru agenţii economici nou infiinţaţi, termenul este de 60 zile de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare.

Sari la conținut