Contracte


pdf icon Model – Contract furnizare prestare alimentare cu apa si canalizare

pdf icon Model – Fisa de constatare a consumurilor Paușal

Încheiere contract servicii de alimentare cu apa potabila si colectare a apelor uzate si pluviale.

Generalităţi

Pot beneficia pe bază de contract de serviciile de apă şi canalizare furnizate de către HIDRO Prahova S.A., persoanele fizice sau juridice, din aria de operare, proprietari sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, cu punct de consum propriu (contorizat separat la nivel de branşament) şi/sau racordat la sistemul de canalizare.

Pot încheia contracte pentru serviciile de apă şi canalizare:
• agenţii economici
• instituţiile publice
• utilizatorii casnici – individuali sau asociaţiile de proprietari / locatari

Contractul se încheie pentru acei utilizatori care:
• execută branşament nou
• execută separare de consum pe un branşament existent
• preiau un punct de consum de la un alt utilizator cu contract

Solicitarea unui contract se poate face (personal , prin fax sau prin posta), la sediul fiecarei sucursale,prin completarea unei cereri tip şi depunerea documentelor însoţitoare trecute pe cerere (link la cerere contract nou casnici) (link la cerere contract nou agenti) (link la cerere contract nou institutii) (link la cerere contract nou asociatii).

Contractele pentru separarea de consum şi pentru preluarea unui punct de consum de la un alt utilizator se încheie numai după achitarea tuturor debitelor aferente vechilor contracte , precum si a taxelor de separare si contorizare.

Contractul se semnează la sediul sucursalei din zona în care se află imobilul. Termenul încheierii unui contract nou este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

Reziliere contract servicii de alimentare cu apa potabila si colectare a apelor uzate si pluviale.

Generalităţi

Rezilierea contractului se poate solicita oricând de către utilizator. Utilizatorul va plăti la data rezilierii toate obligaţiile ce le are faţă de operator:
• sold
• penalităţi de întârziere la plată
• penalităţi de deversare (agenţi economici)
• orice despăgubiri datorate.

Operatorul poate solicita rezilierea contractului în următoarele situaţii:

a) la 30 zile calendaristice de la suspendarea contractului pentru unul din următoarele cazuri:
• utilizatorul nu achită factura inclusiv majorările în termen de 60 de zile calendaristice de la emiterea facturii
• utilizatorul nu-şi remediază avariile interioare
• utilizatorul nu respectă condiţiile de calitate a apelor deversate conform NTPA 002 şi NTPA 001, timp de 3 luni consecutiv (agenţi economici)
• pentru neplata penalităţilor de întârziere la plată, a penalităţilor de deversare cât şi a altor despăgubiri datorate operatorului
• pentru orice altă obligaţie contractuală nerespectată de utilizator

b) în cazul refuzului utilizatorului de a încheia un contract nou, ori de a perfecta sau reactualiza contractul existent în condiţiile modificării reglementărilor sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia
• Solicitarea de reziliere a contractului se poate (personal , prin fax sau prin posta), la sediul fiecarei sucursale, prin completarea unei cereri tip (cerere reziliere contract) cu 15 zile calendaristice înainte de data dorită a rezilierii.

Modificare contract servicii de alimentare cu apa potabila si colectare a apelor uzate si pluviale.

Generalităţi

Utilizatorul poate solicita modificarea contractului oricând, în cazul în care elementele sale de identificare sau a datelor de identificare a imobilului, consemnate în contract (adresă domiciliu / sediu, CNP / CUI, cont bancar, nume reprezentant, adresă punct de consum) s-au schimbat. Utilizatorul va aduce la cunoştinţa operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare orice modificare de această natură, prin depunerea unei cereri scrise însoţite de actele doveditoare.

Se consideră modificare de contract şi preluarea contractului de către un membru de familie (soţ / soţie, copii) în cazul decesului titularului de contract. În acest caz, cererea de modificare va fi însoţită de certificatul de deces şi o copie după CI/BI a membrului de familie care solicită preluarea contractului.

Orice modificare de contract se face prin întocmirea unui act adiţional la contractul de servicii apă – canal.

Solicitarea de modificare se poate face (personal , prin fax sau prin posta), la sediul fiecarei sucursale.

Semnarea actului adiţional se face personal la sediul sucursalei din zona în care se află imobilul.

Termenul modificării unui contract este de 5 zile calendaristice de la data depunerii actelor doveditoare.

Utilizatorul are dreptul:

a) să beneficieze de serviciul de alimentare cu apă şi / sau de canalizare la nivelurile stabilite în contract;
b) să primească răspuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;
c) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;
d) să fie anunţat cu cel puţin 24 de ore înainte despre opririle programate sau restricţionările în furnizarea / prestarea serviciului;
e) să fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd şi cuantifică valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat şi dovedit;
f) să fie informat despre modul de funccionare a serviciului de apă şi de canalizare, despre deciziile luate de autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi de operator privind asigurarea acestor servicii;
g) să aibă montate pe branşamentele proprii ale imobilelor contoare de apă pentru înregistrarea consumurilor.

Obligatiile utilizatorului :

a) să respecte clauzele contractului de furnizare / prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi / sau de canalizare;
b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conf. debitelor prevăzute în standardele în vigoare;
c) să utilizeze apa numai pentru folosincele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care s-a încheiat contractul, va înştiinţa / notifica operatorul / furnizorul despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale;
d) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru / contor, dacă se află amplasat pe proprietatea sa; inclusiv distribuitorul prin care este alimentat
e) să anunţe imediat după constatare operatorul despre apariţia oricărei deteriorări apărute la căminul de apometru, care îl deserveşte;
f) să asigure pe cheltuiala sa întreţinerea şi verificarea metrologică conform prescripţiilor legale a contorului de separare de consum ce ii aparţine. Operatorul este obligat să înştiinţeze în prealabil utilizatorii, cu cel puţin trei luni înainte de termenul limită a expirării verificării metrologice. Utilizatorii au posibilitatea de a realiza aceste lucrări prin societăţi comerciale de specialitate şi agreate de operator sau prin operator. Utilizatorul poate cere sau fi de acord ca operatorul să asigure contra cost verificarea metrologică, decontarea tarifului urmând a se realiza în prima factură emisă către utilizator.
g) să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;
h) să nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;
i) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc., care se află în proprietatea utilizatorului;
j) toţi utilizatorii, operatorii economici, care utilizează în procesul tehnologic apă potabilă sunt obligaţi să furnizeze operatorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioadă următoare convenită cu operatorul;
k) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;
l) să nu modifice instalaţia interioară de distribuţie a apei potabile fără avizul operatorului;
m) să nu manevreze vanele din amonte de apometru şi să folosească pentru intervenţii la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;
n) să nu influenţeze în niciun fel indicaţiile contorului de apă / echipamentului de măsură şi să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;
o) să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la emiterea facturii;
p) să nu evacueze în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau toxice care încalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare, şi să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;
q) să comunice operatorului/prestatorului serviciului, dacă sunt deţinători de surse proprii de apă, data punerii în funcţiune a acestora, în vederea facturării cantităţilor de apă uzată deversate în reţeaua de canalizare. În acest scop au obligaţia să instaleze apometre, să ţină la zi registrul de evidenţă, pe baza căruia să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii.
r) să notifice în scris operatorului înstrăinarea imobilului la care s-a efectuat prestaţia, în termen de max 15 zile de la încheierea actului de înstrăinare şi să solicite rezilierea contractului.

Sari la conținut